Privacyverklaring

Ingangsdatum: 25 mei 2018
Datum laatste wijziging: 13 mei 2018

Welkom! Goed dat je onze privacyverklaring leest, dat betekent namelijk dat jij privacy net zo serieus neemt als wij. Wij hebben met veel aandacht deze privacyverklaring voor je opgesteld zodat voor jou duidelijk is welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Wie zijn wij? (Wie is de verwerkingsverantwoordelijke)

Wij zijn La Red, gespecialiseerd in netwerkend werken en sociaal kapitaalmanagement en vanuit onze ‘core business’ in verbinding met veel verschillende mensen. Die mensen brengen we om uiteenlopende redenen bij elkaar en daarom houden we van de mensen die we kennen ook allerlei gegevens bij.

Olof Palmestraat 2
2616 LM Delft
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27257918
Je kan ons bellen op: 015-2127544
Of een email sturen naar: privacy@lared.nl

Privacybeleid
La Red verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. We weten veel van de mensen die we kennen en benutten deze informatie om waarde toe te voegen aan de levens van anderen. Vertrouwen is daarbij een belangrijk sleutelwoord. Onze relaties mogen erop vertrouwen dat we zorgvuldig met ieders gegevens om gaan. We leven en werken vanuit de volgende waarden:
– wie goed, goed ontmoet
– paying-it-forward (hulp bieden zonder dat daarom gevraagd wordt)
– wat u niet wil dat u geschied, doe dat ook een ander niet.

Wie ben jij? (Wie is de betrokkene)
Deze privacyverklaring gaat over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak gebruiken we het woord “gegevens” als we het over jouw persoonsgegevens hebben. Volgens de wet heet jij in deze situatie een “betrokkene”.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn stukjes informatie waardoor andere mensen kunnen zien of begrijpen dat het over jou gaat. Bijvoorbeeld als je een voornaam en achternaam invult op een website-formulier, dan begrijpt de persoon die dit formulier ontvangt en leest, dat jij het formulier hebt ingevuld. Als je iets bij ons bestelt, informatie inwint, ons e-mailt of belt, ons ontmoet hebt (bij een bijeenkomst), je aanmeld voor onze evenementen, klant bent in de breedste zin des woords, aan ons wordt voorgesteld door anderen, ons een visitekaartje geeft, met ons linkt op LinkedIn krijgen wij informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we je uit welke informatie dit is en wat we er mee doen.

Welke gegevens verzamelen wij?
Als je ons hebt ontmoet dan verzamelen wij gegevens over je. Niet alle gegevens zijn persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij over jou kunnen hebben.

De wettelijke grondslagen waarop we ons baseren zijn:

  • wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1c AVG) voor personeel
  • uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1b AVG) voor al onze klanten en deelnemers aan onze evenementen
  • gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 f AVG) voor alle andere mensen met wie we contact houden via nieuwsbrieven of direct marketing activiteiten
  • toestemming (artikel 6 lid 1a AVG) deze grondslag zullen we vaker gaan gebruiken om zeker te weten dat je het ermee eens bent dat we gegevens over jou opslaan.

Wat voor gegevens houden we van je bij?
Zakelijk: jouw functie, de organisatie waar je voor werkt (en adresgegevens), telefoonnummer vast en mobiel, e-mailadres, jouw secretaresse (naam, telefoonnummer, e-mailadres), LinkedIn URL, Twitter naam, Facebook URL, bij welke bijeenkomsten je bent geweest, wie je kent, welke e-mails we met elkaar uitwisselen, gespreksnotities, zakelijke bijzonderheden zoals prijzen, voormalige werkgevers, waarop je gevonden wil worden, lidmaatschappen.

Privé: jouw adres, telefoonnummer vast en mobiel, e-mailadres, jouw eigen website, verjaardag, persoonlijke bijzonderheden zoals hobby’s en sport, waar je hebt gewoond, naam van je partner en/of kinderen, waarop je gevonden wil worden, lidmaatschappen.

 

Waarom houden we gegevens over jou bij?
We verzamelen je gegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:

  1. Om ons als goed werkgever te kunnen gedragen naar onze sollicitanten, werknemers en oud-werknemers.
  2. Om de aan ons verstrekte opdrachten tot volle tevredenheid te kunnen invullen voor al onze klanten.
  3. Om goed samen te werken met onze leveranciers en dienstverleners.
  4. Om gastvrij te kunnen zijn naar onze bezoekers.
  5. Om interactieve evenementen te organiseren voor onze gasten.
  6. Om mensen aan elkaar voor te stellen op voor hen relevante onderwerpen en vragen. Dat doel geldt voor alle mensen die we kennen.

Zijn je gegevens veilig bij ons?
We vinden de beveiliging van je persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons privacyreglement. Dat klinkt wellicht abstract, maar het betekent dat we onze website beveiligen, onze server en de back-up, dat we onze medewerkers bewust maken van de belangen van privacy, dat we duidelijk hebben benoemd wie er bij jouw gegevens kan en waarom, dat we op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor personeelsgegevens volgen we de wettelijke bewaartermijnen. Voor alle andere mensen die we kennen bewaren we de gegevens voor zolang als jij dat wil en zolang wij met je in contact zijn.

Delen wij jouw gegevens met anderen?
Ja we delen je gegevens. Om jou en andere mensen te helpen. Als dat zo is dan ben je daarvan op de hoogte, omdat we de gegevens die we delen ook aan jou laten zien. Het gaat altijd om een e-mailadres en telefoonnummer, meer over het algemeen niet. Ons uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden, mensen die helemaal niets met jouw gegevens te maken hebben. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in opdracht van La Red worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Daarbij moet je denken aan onze ICT-dienstverlener Firm-Ware (back-up), ICT-dienstverlener Vovin (relationele database), Secretariaatsservice Secretaria (telefoonnummers), ondersteuners Vriendenprogramma (Werkstandby, MindBizz, Lizzy de Wilde communicatieadvies, Groenling) en administratiekantoor Ruitenburg (salarisadministratie en boekhouding). Wij hebben met deze bedrijven een bewerkersovereenkomst gesloten én een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.

Informatie en rechten
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens en je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kun je in voorkomende gevallen aan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om jouw gegevens aan jezelf of aan een derde partij over te dragen.

Wil je gebruik maken van (een van) deze rechten of heb je vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Dan kun je altijd contact opnemen met La Red via privacy@lared.nl of rechtstreeks met onze directeur Miriam Notten via notten@lared.nl.

Heb je een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht je er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.